תנאים

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות שינויים וביטולים לאתרOpenPress

OpenPress מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו המופעל בכתובת .www://https (.האתר״ )"/OpenPress.co.il
במסגרת האתר, מפעילי האתר נותנים שירותי בניית אתרים ,שרתים, ופתרונות אינטרנט וענן נוספים, והכל כפי שמפורט בהרחבה באתר (להלן: "מפעילי האתר" או "החברה" ו "השירותים" בהתאמה).

1. כללי:

1.1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו )״התקנון״(. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב(. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
1.6. אנו עשויים לשנות תנאים אלה מעת לעת. בשינויים מהותיים )בהתאם לשיקול דעתינו(, אנו ניידע אותך תוך כ – 30 יום ונאפשר לך לבטל או לשנות את ההתקשרות.

2. הגלישה באתר:

2.1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
2.2. בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה )לשיקול דעתו של האתר(. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
2.3. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי האתר.
2.4. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
2.5. השארת פרטים באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
2.6. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
2.7. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.7.1. אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
2.7.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
2.7.3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
2.7.4. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
2.7.5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

3. השירותים המוצעים באתר:

3.1. השירותים המוצעים על ידי האתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר כמו למשל, שירות אחסון אתרים פרטי המסופק תחת מערכת CLoudLinux , המאפשרת תיחום והקצאת משאבים באופן פרטי, שירותי גיבוי וכיוצ"ב, והכל כפי שמובא בהרחבה באתר.
3.2. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
3.3. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים.
3.4. אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
3.5. התשלום בגין רכישת שירות באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכש או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
3.6. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
3.7. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, המזמין יקבל הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
3.8. מפעילי האתר עשויים לספק שירותים נלווים מעת לעת, אשר חלקם עשויים להיות בחינם וחלקם בתשלום, כפי שיפורט בכתב ההזמנה. היקף השירותים הנלווים ותעריפים ייקבע מעת לעת על ידי מפעילי האתר.
3.9. אנחנו עשויים לאפשר לך לרכוש שמות מתחם, בין אם בישראל ובין אם בחו"ל. הרכישה תבוצע באמצעות צדדים שלישיים שהתקשרנו עמם לצורך מתן השירות והם יהיו האחראים למתן השירות. רכישת שמות מתחם עשויה להיות כפופה להסכמים נוספים ולהסכמה לבוררות במסגרת הליכי DRP-IL או UDRP של איגוד האינטרנט או WIPO. ברכישת שמות המתחם אתה מסכים לתנאי הרכישה הרלוונטיים ולאותו סעיף בוררות. ידוע לך כי על האף האמור בתקנון זה – לא תהיה אפשרות לביטול או החזר בגין רכישת שמות מתחם.
3.10. החברה עשויה לספק לך לפי בקשתך שירותים נוספים אשר מוצעים על ידה כמו למשל גישה לשרת מאובטח )SSL), מסדי נתונים, שירותי סינון עבור תעבורת דוא"ל, אנטיוירוס , וכיוצ"ב. מפעילי האתר רשאים לגבות תשלום נוסף בגין שירותים אלו כפי שיסוכמו בינך לבין מפעילי האתר מעת לעת. שירותים נוספים יינתנו כמות שהם ) AS IS – )הנך נושא באחריות מלאה ובלעדית לכל שימוש בהם ותוצאה אשר תיגרם מהשימוש בהם ובכל מקרה הינך מודע כי מפעילי האתר אך מספקים את הגישה אך היא אינה הבעלים בפועל של מוצרים אלו. כל טענה או טרוניא כלפי טיב השירותים הנוספים תופנה על ידך במישרין לבעל המוצר )חברת השרת המאובטח, חברת האנטי וירוס וכיוצ"ב(.

4. תמיכה:

4.1. תמיכה טכנית תינתן באמצעות מערכת הלקוחות בלבד בשעות הפעילות כפי שיובאו באתר מעת לעת. במקרים דחופים אם נקבע מראש בין המשתמש והאתר – השירות יינתן בהתאם לסיכום. כל זמינות מעבר לאמור לעיל תחוייב בעלות של 200 ש"ח + מע"מ לשעת עבודה או חלק ממנה.
4.2. תחזוקה/אבטחה שלא במסגרת להצעת מחיר תחשב בתמכור של 200 שח+מעמ לשעת עבודה או חלק ממנה
4.3. תקלות משביתות בצד שרת )אי החזקת פינג – שרת לא מגיב( – מענה ותמיכה 24 שעות. תקלות שנגרמו כתוצאה מצד לקוח יחויבו בעלות איש IT או מתכנת בעלות של 200 ש"ח + מע"מ לשעת עבודה או חלק ממנה.

5. אחסון אתר:

5.1. בניית אתרים – האתר המוכן יותקן ויוחזק על גבי המחשב, בכפוף לביצוע התחייבויותיך בהסכם זה. אתרים שהתקנתם מחייבת דרישות מיוחדות, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי נותני השירות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. ככל ויהיו דרישות מיוחדות )כמו למשל התקנה של קבצי DDL), המחשב עליו יותקן האתר עשוי להיות חשוף לסיכונים בתחום אבטח המידע. אתה מצהיר בעת קריאת תקנון זה כי אתה מודע לסיכונים כאמור ולא תהיה לך כל טענה בקשר למגבלות כאמור ולכל נזק אשר ייגרם לך בין אם במישרין או בעקיפין, וכל האחריות הנובעת משימוש באתר הינה על אחריותך בלבד. האחריות לאבטחת האתר, קוד המחשב שלו ולנקיטת כל פעולות אבטחת המידע ושימור המידע הנדרשות לצורך מניעת גישה בלתי מורשית לאתר, מערכותיו, תכניו ומאגרי המידע שלו – מוטלת על המשתמש. בתור משתמש עליך לוודא כי הנך נוקט בכל הפעולות הנדרשות להגנה על האתר ואבטחתו, וזאת בנוסף לפעולות אותן נוקטת serv-Special באופן סדיר לאבטחת מערכותיה. לא תהייה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס לאבטחת האתר וביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, שעשוי להיגרם לך ו/או לצדדים שלישיים במידה ולא עמדת בחובתך זו. כחלק מתקנון זה, אנו מחייבים אותך להתייעץ עם מומחה אבטחת מידע חיצוני עוד טרם הפנייה לקבלת שירותינו במידה והאתר כולל סליקת עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי, עליך לוודא ולהבטיח כי האתר עומד בתקן DSS PCI אשר נוצר על ידי חברות האשראי.
5.2. הצעות המחיר הניתנות בעבור בניית האתר/פיתוח מערכות. אינם כוללות תוסף נגישות/הנגשה לבעלי מוגבלויות, וכי בעל האתר )הלקוח( יהיה אחראי על הנגשת האתר באופן עצמאי , וכי לא תבוא דרישה כספית לOpenPress בגין עלות חיצונית עבור ההנגשת אתרים ו/או קנס/תביעה בגין אי הנגשת האתר על הלקוח לוודא שאכן אתרו מונגש על פי חוק וכי ישא באחריות המלאה
5.3. העברת התכנים לאתר ועידכונם מעת לעת תבוצע על-ידך ובאחריותך בלבד, באמצעות כתובת FTP וסיסמה תואמת שתקצה לך החברה, המאפשרת גישה אל האתר. הנך נדרש לשמור את הסיסמא באופן מאובטח ולא להעביר אותו לכל צד, שאינו מורשה מטעמך, ובכל מקרה, לא תבוא על ידך שום טענה כלפי מפעילי האתר בגין שימוש לא נאות שנעשה בסיסמא מטעמך או מי מטעמך. מפעילי האתר יהיו רשאים להחליף את הסיסמא מעת לעת ולקבוע אמצעי אבטחה אחרים ו/או נוספים.
5.4. אם ביקשת להתקין באתר יישומים ו/או לבצע פעולות שאינן כתובות בכתב ההזמנה המקורית, אתה מתחייב לשלם את החברה את התמורה הנוהגת אצלה מעת לעת בגין יישומין ו/או פעולות אלה כתנאי מוקדם לביצוע הפעולות כאמור, ככל וקיים ספר עליך ליצור קשר עם מפעילי האתר טרם הבקשה ולוודא את המחיר עבור הפעולה ו/או התוספת.
5.5. במידה והאתר מבוסס על מערכת ניהול מסוג וורדפרס, אתה מאשר למפעילי האתר להתקין תוספים )PLUGINS )המיועדים לאתר מסוג זה, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.במידה ואינך מעוניין בהתקנת תוספים עליך לעדכן את מפעילי האתר טרם תחילת העבודה. התקנת תוספים כאמור תיעשה לרוב לפי תוספים שניתנו למפעילי האתר ועל כך עליך יהיה להסיר תוספים אלו במקרה של הפסקת התקשרות עם החברה.
5.6. כל בקשה לביצוע שינויים באחסון האתר, יימסרו לחברה בכתב ומראש. החברה תנסה להיענות לבקשה במידת האפשר ובהקדם האפשרי. במידה ושינויים כאמור כרוכים בתשלום, יהיה ביצוע השינוי כפוף לתשלום בפועל. במידה והשינוי מחייב העברת ה DNS
של האתר לחברה – אתה בעת ההסכמה על תקנון זה מביע את ההסכמה ולייפות כוחם של מפעילי האתר לעשות בשמך כל פעולה הנדרשת לצורך השלמת פעולה זו.
5.7. חריגת שימוש במשאבים , על הלקוח לוודא שלא חורג משימוש במשאבים. חריגה )נפח אחסון/תעבורה וחריגה שמעבר למה שסוכם, תגרור עלויות נוספות בתמחור יחסי

6. מדיניות תשלומים, שינויים וביטולים:

6.1. המחירים באתר
6.1.1. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
6.1.2. בעת הזמנה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום. בתנאי שלא בוצע שימוש בשירות ו/או תמיכה מצד נותני השירות , ולא סוכם עלות התקנה אם סוכם עלות התקנה, גם אם בוטל השירות. עלות ההתקנה תיגבה כמו שסוכם
6.1.3. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב )לרבות קנסות מצד צד שלישי( באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
6.1.4. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר
6.2. ביצוע הזמנה
6.2.1. בביצוע הזמנה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעילת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
6.2.2. יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
6.2.3. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מפעילת האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
6.2.4. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילת האתר תקבל אישור מהגורם הרלבנטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
6.2.5. ההזמנה תרשם במחשבי מפעילת האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות.
6.2.6. המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל אותו הזין במעמד הרכישה.
6.2.7. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילת האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילת האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעילת האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.
6.2.8. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
6.2.9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
6.2.10. יובהר כבר עתה, אחריות החברה למוצרים הנמכרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.
6.2.11. כמו כן, האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ“י החוקים והתקנות להגנת הצרכן. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי )להלן: ”המידע“(, לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע מקצועי או המלצה לרכוש מוצר. לפני רכישת כל מוצר ו/או לפני כל שימוש במוצר שנרכש באתר, יש להתייעץ במומחה או בגורם מקצועי אחר. לפני השימוש הראשון במוצר, חובה לעיין בעלון הצרכן של המוצר ויש לפעול רק על – פי ההנחיות שבו. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעולה של המוצרים הנמכרים בו
6.3. מדיניות ביטולים
6.3.1. השירות ניתן לעסקים בלבד, והוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א1981- או התקנות ממנו אינן רלוונטיות לשירות זה. ככל שאתה "צרכן" על פי החוק, אנו לא מספקים את השירות עבורך. לכן, מדיניות הביטולים וההחזרות שלנו היא כדלקמן:
6.3.2. במקרה שתבחר לרכוש חבילת התנסות, חבילת ההתנסות יכולה להיות מסופקת מעת לעת לפי שיקול דעתנו. חבילת ההתנסות היא כזו בה השירות מתחיל ביום הראשון לביצוע העסקה, אך החיוב מבוצע בתום תקופת התנסות. במצב כזה, תקופת ההתנסות היא התקופה בה תוכל לבטל את העסקה ללא כל תשלום, ובתום תקופת ההתנסות תחויב במלוא העסקה.
6.3.3. עבור רכישה של חבילות אחסון שיתופי שבוצעה ללא חבילת התנסות, אנו נספק החזר כספי מלא בתנאי שבוטלה העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה )כולל סופי שבוע, חגים(. יום ביצוע העסקה בא במניין ימים אלו. לאחר 14 ימים לא ינתן החזר כלל.
6.3.4. אנו רשאים לנכות את עמלת האשראי בגין החזר זה וביצוע העסקה בגובה של ,3% ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר יותר מ24- שעות ממועד ביצוע העסקה.
6.3.5. ההחזר לא יכלול תוספות שנרכשו, אלא רק על עלות האחסון השיתופי בלבד.
6.3.6. לא ניתן לבצע החזר עבור רכישה של שמות מתחם כאמור לעיל.
6.3.7. לא ינתן החזר יחסי במקרה של ביטול של שירות לתקופה קצובה באמצע אותה התקופה.
6.3.8. תשלום עבור שימוש עודף – אנו נעשה כמיטב יכולתנו לדווח על חריגה בהיקף השימוש, אולם זו אחריותך לבדוק את היקף השימוש שלך באמצעות מערכות הניהול שלנו. אנחנו נדווח לך בכל מקרה של חריגה מחבילת השירות ונחייב על חריגה זו. באפשרותך, בכל עת, לאחר שגילית על חריגה, להקפיא את השירות עד לסיום מחזור החיוב.
6.3.9. אנו רשאים לספק החזרים או לאפשר ביטולי עסקה אף מעבר לתנאים אלו, בהתאם לשיקול דעתנו, וזאת לאחר פניה מטעמכם בכתב המנמקת מדוע עלינו לחרוג מהמדיניות הזו.
6.4. חיוב מתחדש:
6.4.1. בכל מקרה בו רכשת שירות לתקופה מסוימת, הרי שבאותה הרכישה אתה מאשר חידוש אותה התקשרות בתום התקופה בהתאם לתעריף שיהיה בתוקף באותה העת. במקרה כזה, תחויב בעת החידוש אלא אם תבטלו את החידוש באמצעות ממשקי המשתמש הרלוונטיים לפני מועד החידוש.
6.4.2. במקרה שבו תפנו לעצור חידוש בהודעת תמיכה או ידנית, אנו נדרש לאמת את זהותכם לפני הביטול ועל כן יש לשלוח הודעה לעצירת חיוב מתחדש זמן סביר מראש ובכל מקרה לא פחות מ21- ימי עסקים לפני מועד סיום החבילה הרלוונטית.
6.4.3. באחריותך לבדוק לפני הן את נכונות אמצעי התשלום והן את התעריפים הרלוונטיים. ככל שאמצעי התשלום לא יחוייב עקב שגיאה, תקלה או ביטולו, הרי שנוכל להשעות את השירות ואתה עשוי לאבד את הנכסים הדיגיטליים שלך.

7. אחריות האתר:

7.1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
7.2. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר )ככל ויופיעו( וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
7.3. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק )ישיר או עקיף(, הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
7.4. בפרט, יובהר כי האתר אינו אחראי על נושא הגיבויים, גם כאשר נרכש שירות שכולל בתוכו שירות גיבויים על ידי המשתמש, המשתמש נדרש לוודא שהשירות מגובה באמצעות האיזור האישי. במידה והמשתמש מוצא כי השירות אינו מגובה, יש לעדכן את צוות התמיכה של האתר.
7.5. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
7.6. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
7.7. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם )IS AS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
7.8. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
7.9. בכל מקרה בו תובא כנגדנו תביעה או תלונה הנובעת מהפרת מי מהצהרותיך או התחייבויותך על פי תקנון זה, או שנובעת ממידע לא נכון שסיפקת לנו, הרי שאתה תשפה אותנו בגין כך, וזאת לאחר מתן הודעה מראש. השיפוי יכלול את כל ההוצאות והנזקים שנגרמו בין במישרין ובין בעקיפין לרבות שכ"ט עו"ד.
7.10. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: )1( שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; )2( נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; )3( הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; )4( כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

8. השימוש באתר:

8.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
8.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר
8.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
8.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
8.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים )"קישור עמוק"( ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא )"IS AS )"כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים )לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים(. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת )"Bar Status )"בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
8.6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
8.7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
8.8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

9. תכנים

9.1. כל תוכן אשר מפורסם על ידי משתמש הינו באחריותו בלבד ואין מפעילי האתר יהיו אחראים לכל פגיעה הנובעת ממנה. הנך מתחייב כתנאי יסודי, בעת התקשרות עם האתר לא לכלול באתר או בכל מקום אחר אשר קשור להתקשרות עם האתר, כל תוכן אשר:
9.1.1. פוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
9.1.2. מהווה סיכון לשלומו של אדם, לבטיחותו או לבריאותו;
9.1.3. כולל התחזות לאנשים או לגופים או פרסום תמונות של אנשים אחרים ללא הרשאתם;
9.1.4. כולל בריונות, הטרדה באמצעות מעקב, איום, הטרדה, התנכלות או השמצה כלפי כל אדם שהוא;
9.1.5. כולל פרסום תוכן המפר או פוגע בזכויות של כל אדם אחר, כולל זכויות פרסום, פרטיות, זכויות יוצרים, סימן מסחרי, קניין רוחני או זכויות חוזיות אחרות;
9.1.6. כולל פרסום כל תוכן המפיץ שנאה, מאיים, בעל אופי מיני בוטה או פורנוגרפי;
9.1.7. כולל פרסום כל תוכן המסית לאלימות; או המכיל עירום או אלימות גרפית או מיותרת;
9.1.8. מזהה אנשים אחרים ללא קבלת אישורם המפורש בכתב לחשיפת פרטיהם האישיים, או שנוגע לקטינים ומזהה קטינים או את המידע האישי שלהם, ובכלל זה שמם המלא, גילם, כתובת מגוריהם או פרטים ליצירת קשר עמם;
9.1.9. אינו חוקי, או שיש בו משום השמצה, הטלת דופי או חדירה לפרטיות של אחרים;
9.1.10. מהווה הטרדה, או שהוא פוגעני, מאיים או וולגרי;
9.1.11. יש בו או שהינו מעודד גזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא לאום, דת, מגדר, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, מוגבלות פיזית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד סוציו-אקונומי;
9.1.12. מתאפיין בגזענות או מעודד אחרים לגזענות, או מפלה שלא כחוק על בסיס גזע, מוצא, עדה, לאום, דת, מין, תעסוקה, נטייה מינית, מחלה, מגבלות פיזיות או אינטלקטואליות, אמונה, דעה פוליטית או מעמד סוציו-כלכלי;
9.1.13. מעודד התנהגות או התנהלות עבריינית שעלולה להיחשב לעבירה פלילית לפי החוק, או אשר עלול להוות בסיס לאחריות אזרחית או תביעה משפטית אחרת;
9.1.14.אשר מקדם תכניות פירמידה, מכתבי שרשרת או מסרים מסחריים מפריעים או פרסומות, או כל דבר אחר אשר אסור על פי חוק או על פי תנאים אלה;
9.1.14.אשר מקדם תכניות פירמידה, מכתבי שרשרת או מסרים מסחריים מפריעים או פרסומות, או כל דבר אחר אשר אסור על פי חוק או על פי תנאים אלה;
9.2. הדוגמאות לעיל כאמור מובאות לצרכי המחשה בלבד ואינן מהוות רשימה ממצה של תכנים אסורים.

10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

10.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
10.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
10.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו

11. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

11.1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
11.2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
11.3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
11.4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
11.5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
11.6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון
11.7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
11.8. אישור דיוור )קבלת תוכן שיווקי( כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 40( התשס"ח – 2008 )"חוק התקשורת.("
11.9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
11.9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
11.10. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
11.11. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
11.12. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

12. קניין רוחני:

12.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.
12.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן(. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
12.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר R, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
12.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

13. סמכות שיפוט:

13.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
13.2. לבתי המשפט במחוז השיפוט של ______חיפה______ תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

מדיניות פרטיות ושמירת סודיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס מפעיל השירות לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.

המידע שנאסף

1. האתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, אספקת המוצרים ללקוחות, דיוור פרסומות ומידע שיווקי של מפעיל האתר במידה והמשתמש אישר זאת באתר.
2. הינך מצהיר כי כל הפרטים האישיים, הנמסרים על ידך באתר, הינם נכונים ומלאים וכי הם נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, מבלי שחלה עליך חובה כלשהי למסרם. כאשר אתה מוסר באתר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי המידע נמסר בהסכמתו המפורשת של הצד השלישי.
3. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון:
1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
3. מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
4. מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני שלנו
5. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
6. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
7. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים או העברות שאתם מבצעים באתר כולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי שלכם.
8. בנוסף, אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל, טיקטוק, אינסטגרם פייסבוק ועוד, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר.
4. אם הינך מתחת לגיל ,18 הינך מאשר כי קיבלת את הסכמת אחד ההורים או האפוטרופוס החוקי שלך בטרם השימוש באתר ומסירת הפרטים האישיים.
5. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון העמודים בהם צפית, מידע שקראת, מוצרים שרכשת, פרטי ההתחברות שלך – סוג המכשיר סוג הדפדפן כתובת ה IP, אמצעי התשלום ששימש אותך ועוד. אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל או פייסבוק, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר. המידע שמסרת באתר והמידע שנאסף עליך בעת השימוש באתר כפופים למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א – ,1981 תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז – 2017 ותקנות ה- GDPR של האיחוד האירופאי.
6. פרטיו האישים של המשתמש )דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד(, יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל ______il.co.OpenPress@Support __או באמצעות מערכת הלקוחות באתר )il.co.OpenPress )ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ14- ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.

שימוש במידע

7. האתר אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות בשום מאגר שהוא, פרטי כרטיס האשראי אשר מוזנים במעמד הרכישה נשלחים ישירות לחברתה סליקה ומפעיל האתר אינו חשוף לפרטיו.
8. האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באתר אלא לצרכיו של תפעול האתר ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחות.
9. מפעיל האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
10. מפעיל האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
11. מפעיל האתר מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה, כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי Cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים )כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האתר(.
12. למרות האמור לעיל, מפעיל האתר יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומות:

13.גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
14. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן
15. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
16. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה )לשיקול דעתו הבלעדי של האתר(. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
17. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
18. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
19. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
20. אישור דיוור )קבלת תוכן שיווקי( כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 40( התשס"ח – 2008 )"חוק התקשורת"(.
21. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
22. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
23. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
24. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
25. אם הופרו תנאי התקנון;
26. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
27. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.
28. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק )ישיר או עקיף(, הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
29. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע
30. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות.

נהלי אבטחה

31. מפעיל האתר משתמש בתקני האבטחה גבוהים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. מפעיל האתר משתמש בחברת רווחית לצורך הסדרת התשלומים. נהלי האבטחה של אמצעי התשלום נעשית על ידי חברת רווחית.
32. האתר עושה שימוש במערכות תוכנה מתקדמות ובנהלי אבטחה מחמירים במטרה למזער סיכוני חדירה למערכותיה ולמזער חשיפה לא מורשית למאגרי המידע שבבעלותה.עם זאת, אנו מבהירים כי אין פתרון אבטחתי מושלם וכי היא אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת של מערכותיה מפני גישה בלתי מורשית.
15. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
33. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול ,SSL כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן )אצל הלקוח( לאתר )כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים( הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
34. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
35. מפעיל האתר עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעיל האתר או אצל מי מספקיה.
36. האתר הינו מאובטח באופן שבו פרטי האשראי של המשתמש מוזנים באתר לצורך ביצוע הרכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים, הפרטים אינם נשמרים בשום שלב במחשבי או בשרתים של מפעיל האתר. מכיוון שפעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לאתר את האפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים שלה או לחשיפת המידע האישי בידי אנשים אשר מבצעים פעולות אשר אינם חוקיות ועל כן, הלקוח/משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.
37. המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי מפעיל האתר ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז.2017- מידע רגיש, כגון סיסמאות, נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת. מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר, אתה מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.

הזכות לעיון במידע

38. לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א,1981- הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגרי המידע של האתר. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע עליך או למוחקו. אם המידע שבמאגרי המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה יימחק.
39. כל פנייה שלך לחברה בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה לחברה ומטופלת על ידה. מפעילת האתר מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.
40. אם לדעתך האתר פוגע בפרטיות המשתמשים בו ככלל, או בפרטיותך כפרט, אנא פנה לחברה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.

שינוי במדיניות הפרטיות

41. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתוך 48 שעות מרגע העדכון. מפעילת האתר רשאית על פי שיקול דעתה לעדכן את המשתמשים בשינוי במדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 14 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך שימושך באתר מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באתר.
Scroll to Top